stock_aerial_view_of_forest.jpg

Algemene Voorwaarden

Onze kleine lettertjes

Even doorbijten… je bent er zo doorheen

Juni 2023, versie 1.4

De Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen FiLogic B.V. en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules, welke zijn toegespitst op de diverse vormen van zakelijke dienstverlening die deelnemers van ICTWaarborg kunnen aanbieden. In deze versie van de Algemene Voorwaarden voor FiLogic B.V. zijn alleen de volgende modules opgenomen die van toepassing zijn op deze overeenkomst:

 1. Module A. Algemeen
 2. Module C. Hosting / SaaS
 3. Module D. Hardware

Indien een specifieke module van toepassing is, prevaleert deze boven de Module Algemeen. Voor zover het algemeen deel niet in strijd is met toepasselijke bepalingen uit specifieke modules, is het algemeen deel steeds tevens van toepassing. De definities van de met een hoofdletter geschreven termen zijn van toepassing op alle modules.

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Identiteit van de Opdrachtnemer

Naam (Opdrachtnemer)

FiLogic B.V.

Handelend onder

FiLogic B.V.

Vestigingsadres

Hendrik Figeeweg 3F 2031 BJ Haarlem

Postadres

Hendrik Figeeweg 3F 2031 BJ Haarlem

Telefoonnummer

E-mailadres

BTW-nummer

NL855909328B01

KvK-nummer

64932060

Module A. Algemeen

Artikel A.1. Offerte, aanbod en aanvaarding

 1. de Overeenkomst;
 2. de eventuele bijlagen, met uitzondering van brochures;
 3. deze Algemene Voorwaarden;
 4. eventuele aanvullende voorwaarden, met uitzondering van brochures.

Artikel A.2. Uitvoering van het Project & informatieverstrekking

Artikel A.3. Duur, beëindiging en ontbinding

Artikel A.4. Procedure na beëindiging

Artikel A.5. Prijzen

Artikel A.6. Betalingsvoorwaarden

Artikel A.7. Meerwerk

Artikel A.8. Aansprakelijkheid

Artikel A.9. Storingen en overmacht

Artikel A.10. Rechten van intellectuele eigendom

Artikel A.11. Verwerking persoonsgegevens

Artikel A.12. Personeel

Artikel A.13. Geheimhouding

Artikel A.14. Wijzigingen Algemene Voorwaarden

Artikel A.15. Geschillenregeling

Artikel A.16. Slotbepalingen Module Algemeen

Module C. Hosting / SaaS

Deze module is van toepassing op het door Opdrachtnemer ‘op afstand’ beschikbaar stellen en beschikbaar houden (hosten) van gegevens en/of (web)applicaties aan Opdrachtgever via internet of een ander netwerk, zonder dat aan Opdrachtgever een fysieke drager met de desbetreffende programmatuur wordt verstrekt. Hieronder valt tevens het registreren en beheren van domeinnamen.

Artikel C.1. Uitvoering

Artikel C.2. Duur overeenkomst

Artikel C.3. Gedragsregels

Artikel C.4. Licentie

Artikel C.5. Vrijwaring

Artikel C.6. Dienstverlening en beschikbaarheid

Artikel C.7. Wijzigingen

Artikel C.8. Opslag- en datalimiet

Artikel C.9. Procedure na beëindiging

Module D. Hardware

Deze module is van toepassing op Opdrachtnemers die Hardware leveren aan Opdrachtgevers.

Artikel D.1. Levering en eigendom

Artikel D.2. Garantie

Artikel D.3. Retourneren

Bijlage 1: Verwerkersovereenkomst

In deze verwerkersovereenkomst wordt verstaan onder:

Artikel 1. Doeleinden van verwerking

Artikel 2. Verplichtingen Verwerker

Artikel 3. Doorgifte van persoonsgegevens

Artikel 4. Verdeling van verantwoordelijkheid

Artikel 5. Inschakelen van derden of onderaannemers

Artikel 6. Beveiliging

Artikel 7. Meldplicht

Artikel 8. Rechten van betrokkenen

Artikel 9. Geheimhoudingsplicht

Artikel 10. Audit

Artikel 11. Duur en beëindiging

Artikel 12. Overige bepalingen

 1. de Overeenkomst;
 2. deze Verwerkersovereenkomst;
 3. de Algemene Voorwaarden van Verwerker;
 4. eventuele aanvullende voorwaarden.

Bijlage behorend bij verwerkersovereenkomst:
 Specificatie persoonsgegevens en betrokkenen

Persoonsgegevens

Verwerker zal in het kader van de Overeenkomst, de volgende (bijzondere) persoonsgegevens verwerken van in opdracht van Verwerkingsverantwoordelijke:

Medewerkers van verwerkingsverantwoordelijke:

Particuliere klanten:

Zakelijke klanten:

Zakelijke relaties van verwerkingsverantwoordelijke:

Verwerkingsverantwoordelijke staat ervoor in dat de in deze bijlage omschreven persoonsgegevens en categorieën betrokkenen volledig en correct zijn, en vrijwaart Verwerker voor enige gebreken en aanspraken die resulteren uit een incorrecte weergave door Verwerkingsverantwoordelijke.

Downloaden

Klik hier om een pdf-versie van onze Algemene Voorwaarden te downloaden.